หลักสูตรศิลปศาสตรบัณทิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรที่มีการปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาธุรกิจท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2530 เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการโรงแรมเป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานในท้องถิ่น ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ด้านการท่องเที่ยวในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่กำลังเติบโต และในปี พ.ศ. 2543 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลังอนุปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มพูนและต่อยอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในระดับที่สูงขึ้นไป ตลอดจนเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้กับผู้ที่จบการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2551 ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โดยเปลี่ยนชื่อจากหลักสูตรเดิมเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เน้นการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ธุรกิจหลักของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คือ ธุรกิจนำเที่ยว และธุรกิจโรงแรม และในปี พ.ศ. 2555 ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด และเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาท่องเที่ยวและโรงแรม พ.ศ. 2553 โดยคงชื่อปริญญาและชื่อหลักสูตร คือ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เน้นผลิตบัณฑิตเข้าสู่ธุรกิจหลักของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คือ ธุรกิจนำเที่ยว และธุรกิจโรงแรม โดยส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะเชิงบูรณาการ มีจิตบริการ บุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ จึงเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของชุมชนท้องถิ่นอันดามันที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกภาคส่วน นอกจากนี้ หลักสูตรยังส่งเสริมการบูรณาการความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการควบคู่กับการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้องอย่างยั่งยืน การผลิตบัณฑิตด้านการท่องเที่ยวและบริการ จัดเป็นกลไกสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของชุมชนท้องถิ่นอันดามันที่สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้น