ปรัชญา

การจัดการท่องเที่ยวและบริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่ความยั่งยืน

เป้าประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวและบริการ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ สามารถพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีจิตบริการ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม